2009. november 26., csütörtök

Dsida Jenő: A kaszabörtön, a disznóbőr, a keresztrejtvény és egyebek
Nyílt levél Markovits Rodionhoz

Kolozsvár, 1932. augusztus 12.

....
Most abból az alkalomból zavarlak soraimmal, hogy Micsoda falu Vécs? Címen cikkecskét írtál az erdélyi írók marosvécsi találkozójáról. Egyik temesvári lapban jelent meg a cikk, ahol az elkártyázott honoráriumok után tiszteletre méltó szívóssággal folytatod előbbi működésedet: riporteresedel, miután kialudtad rövid irodalmi kalandod mámorát. Napról napra sajnálatosan romló stílusodnak ebben a satnya kis hajtásában azokat a benyomásaidat közlöd a temesvári nyilvánossággal, melyeket három évvel ezelőtt gyűjtöttél magadnak a marosvécsi várkastélyról, annak gazdájáról, háznépéről és az erdélyi magyar írókról. Három évvel ezelőtt, mikor ötven évvel vállaidon,mint tehetséges kezdő, ragyogó arccal vonultál be az Erdélyi Helikon tagjainak sorba. Kissé különös volt ott látni téged, Jakab, a szegény Kuncz Aladár nemes és sudár alakja mellett. Áprily Lajos, Reményik Sándor és a művészet más lovagjai között, de hát édes istenem! - olyan tehetségesen indultál...
....

http://irod-a-lom.blogspot.com/2009/11/dsida-jeno-kaszaborton-disznobor.html

2009. november 10., keddVarró János(1927-2004),író

http://a102es.multiply.com/contacts

2009. október 5., hétfő

Viribus unitis pro cultura Transilvanica Et contra homines beltames. Sicritur ad astra. Marosvécs 1926. júl. 17.

Tíz esztendő le­for­gá­sa után meg­ál­la­pít­hat­juk, hogy a környező vi­lág dol­gai nem is vál­toz­tak elő­nyünkre, vesz­te­sé­gek árán is si­ke­rült a külső vi­lág he­lyi­be belső vi­lág alap­ja­it le­rak­ni Er­dély­ben, s ta­lán a He­li­kon 10 évé­nek leg­több ered­mé­nye,

hogy en­nek a lát­ha­tat­lan vi­lág­nak

épí­té­sé­ben előljárt,

szol­gá­lat­ban szor­gal­mas­nak,

bé­kí­tés­ben igyekvőnek,

jó­szándék­ban pél­da­adó­nak bi­zo­nyult.

Marosvécs, 1935. jún. 29 Ke­mény Já­nos


Emlékezet köveiből épült tisztesség temploma
mellyet a néhai méltgs l. b. M. Gy. Monostori Kemény János urnak utolsó tisztességére el-mondatott sz. beszélgetéseknek villág eleibe lett botsáttatások által mind ezen néh. mélt. uri férjének emlékezetére, mind pedig maga s kedvessei bánatjoknak enyhítésére mint keserves özvegy Artemisia kedves Mausolussának készíttetett árva groff Tzegei Was Kristina
. Kolosváratt, 1778. N(y)omt. a réf. coll. betűivel.
Kemény bibliográfia
Marosvécs
„Ó, milyen boldog az a város vagy vár, mely a béke idején a háborúra előre gondol. Cicero”

2009. szeptember 23., szerda


Édesapám, Nagy Pál festőművész (1929-1979) gyerekkorában lemásolta e képnek valószínűleg a képeslap változatát.
Egész munkásságára kihatott ennek a képnek néhány jellemzője: a színes fehérek, a kis (színes) motívum a nagy semleges képfelületen valamint, a szomorú kép tetszetősen előadva...
Édesapját kisgyerekként elvesztette. Tábori lelkészként szerzett betegség végzett vele.

2009. szeptember 21., hétfő

Kemény Zsigmond


Pusztakamaráshttp://www.kepkonyvtar.hu

2009. augusztus 7., péntek

A marosvásárhelyi képtár anyagát 1912-től gyűjtötte a polgármester Az átadási jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy nagy gonddal, több alkalommal (1912. szeptember 27., 1913. február 17., 1913. április 23., 1913. május 28.), tételenként válogatta össze a leendő képtári anyagot. Az így kiválogatott 68 műalkotás a „nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr” szerint elfogadott feltételek mellett, ideiglenes állami letétül kerültek Marosvásárhely újonnan felépült képtárába… Bernády György a város pénzéből még 15 alkotást vásárolt, így amikor a képtár kinyitotta kapuját, már 83 értékes műalkotás volt látható a gyönyörű galambszürkére festett termek falain… Egy fennmaradt későbbi román nyelvű átiratból ismerjük azon műalkotásokat, amelyeket a város vásárolt a képtár részére… E jegyzőkönyv szerint ekkor került a gyűjteménybe: Szenes Fülöp (Ivette), Konrád Gyula (Velencei emlék), Hegedűs László (Krisztus-portré), Fényes Adolf (Civakodó mosónők), Glatz Oszkár (Partalja), Feszty Árpád (Alkonyat), Feszty Árpád (Part menti füzek), Munkácsy Mihály (A mosónő), Paál László (Erdő mélyén), Ferenczy Károly (Krisztus sírbatétele), Ferenczy Károly (Szinyei Merse Pál arcképe), Paál László (Falu szélén), Réti István (Interieur - tanulmány) műalkotásai. Markó Ferenc (Aratás) festménye Petelei Istvánné míg Vajda Zsigmond (Zrínyi Ilona) tanulmánya a Solymosi család letéte volt. A marosvásárhelyi városi hivatal 1914. június 25-i közlönyében arról tudósít, hogy a képtár újabb két adománnyal bővült. Kernstok Károly Báró Kemény Kálmán portréja a város akkori legnagyobb gyárának, a marosvásárhelyi cukorgyár vezetőtanácsának, míg Kacziány Ödön A hold című festménye az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat adománya volt.”

Lot 2084A: 19TH C PORTRAIT MINIATURE. 19th c. portrait miniature of young man with military uniform, possibly Austro Hungarian nobility, set under glass in gilt metal case. No mark. Size: 3 5/8''H, 2 1/2''W. Condition: no visible defects, wear to metal finish. - Featured on Artfact.com


Lehetne akár dédnagyapánk portréja is, éppen most árverezik...
Lot 2084A: 19TH C PORTRAIT MINIATURE. 19th c. portrait miniature of young man with military uniform, possibly Austro Hungarian nobility, set under glass in gilt metal case. No mark. Size: 3 5/8''H, 2 1/2''W. Condition: no visible defects, wear to metal finish. - Featured on Artfact.com

2009. március 30., hétfő

„hazájában könnyebben szenvedhet az ember, mint idegenben." erre 1826 őszén maga Kemény József figyelmezteté atyját egy fiúi szeretetet lehelő szép levélben
http://www.epa.oszk.hu/00900/00979/00234/pdf/1933_38_01_3_003-038.pdf